Grundläggande rättigheter

Medan andra delar av forskningsprojektet forskar hur rättigheter konstrueras vid lagstiftningsarbetet, undersöker denna del av forskningsprojektet rättigheter från en mera juridisk synvinkel. Vi fokuserar på tysta aktörers konstitutionella rättigheter genom att tolka och rekonstruera juridiska argument. För tysta grupper är graden av sociala rättigheter och inkludering särskilt låg. I genomsnitt bör deras delaktighet i ärenden som gäller dem stärkas. Olika lagstiftningsprojekt bör emellertid uppfylla även alla konstitutionella krav, såsom skydd av individers grundläggande fri- och rättigheter oavsett deras sociala status. Regeringspropositioner och lagstiftningsprojekt i allmänhet bör också respektera internationella mänskliga rättigheter. Under lagstiftningsprocessen tas konstitutionella rättigheter upp av ett antal olika aktörer och experter, men de behandlas inte alltid under processen.

Vi kommer att undersöka hur kraven på demokratisk legitimitet, skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatsprincipen beaktas genom lagstiftningsprocesserna. Därtill analyserar vi även effekterna av covid-19-pandemin och nödregleringen på tysta aktörers rättigheter. Vi tittar på de konstitutionella rättigheterna för tysta aktörer samt olika relaterade utvecklingsbehov. Vi kommer även att överväga hur myndigheter kommunicerar möjligheter för deltagande i lagstiftningsarbetet och försöker identifiera specifika former av deltagande som är nödvändiga för tysta aktörer.

Professor Janne Salminen från juridiska fakulteten vid Åbo universitet är ansvarig för denna del av forskningsprojektet, och postdoktor Hanna Hämäläinen från samma organisation arbetar med detta. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.