SILE

LAGSTIFTNINGENS INVERKAN PÅ TYSTA AKTÖRER:

Från en otillräcklig kunskapsbas till lösningar som engagerar

PROJEKTINFORMATION

SILE strävar efter att främja ansvarsfull lagstiftning som tar hänsyn till tysta aktörers status, välbefinnande och rättigheter (SILE kommer från orden Silent Agents Affected by Legislation). Med tysta menar vi alla som är utestängda från lagberedning som berör dem själva.

De flesta av oss är tysta på ett sådant sätt att få deltar i utfrågningar eller skriver uttalanden om lagförslag. SILE är dock intresserat av dem vars liv påverkas särskilt starkt av lagstiftning och vars ställning tenderar att framkalla motstridiga spänningar: barn och ungdomar inom barnskyddet, de som kämpar med skuld, missbruk och psykiska problem samt fångar och icke-medborgare med utländsk bakgrund. Vanligtvis talar andra om dem eller för dem. Dessutom är en av SILEs specialgrupper djur vilkas välfärd och rättigheter har ökat kraftigt i den sociala debatten de senaste åren. Vi frågar:

=

1. HUR BEAKTAS

de tysta aktörernas status, välbefinnande och rättigheter vid utformningen av lagar: vilken typ av information värderas, vem representerar de tysta aktörerna och med vilken typ av information, hur manifesterar sig spänningar mellan olika intressen och hur löser de sig?

=

2. HUR PÅVERKAR

lagstadgade former av stöd och kontroll tysta aktörer, och genom vilka processer tar effekterna form: har lagen oavsiktliga negativa konsekvenser och i så fall varför?

=

3. HUR REGLERAS OCH ANVÄNDS ALGORITMISK KUNSKAPSPRODUKTION

vid genomförandet av lagar relaterade till tysta aktörer?

=

4. VILKEN ROLL SPELAR COVID-19-PANDEMIN

i beredningen eller effekterna av lagstiftning på tysta aktörer?

Som forskningsmaterial använder vi riktlinjer och dokument relaterade till beredning av lagstiftning, intervjuer och resultaten av workshoppar.

Vi konsulterar tysta aktörer, verkställande myndigheter, andra experter och intressenter, som t.ex. lagstiftare, och inleder en dialog med alla intresserade parter. Vi bekantar oss med den statistiska informationen om forskningsområdena och vi samlar också in materialet på vår webbplats med ett formulär (på finska här). Vi kombinerar vetenskaplig kunskap, tyst information om implementering och effekter av lagar och juridisk kunskap. Dessutom skapar vi ny kunskap och nya metoder med våra partners.

Ett av målen är också att utveckla LAKITUTKA. Det är en öppen webbapplikation som samlar allt offentligt lagberedningsmaterial för alla intresserade till ett ställe. Vi använder LAKITUTKA för att stödja forskning och dessutom utvecklar vi det för att betjäna alla som är intresserade av lagberedning.

SILE är ett gemensamt projekt för universiteten i Helsingfors och Åbo, samt Institutet för hälsa och välfärd, som involverar en grupp samhällsvetare (sociologi, socialpolitik, politisk forskning), juridiska forskare (juridisk sociologi, offentlig rätt) och djurskyddsforskare. Forskningsprojektet finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF) som inrättats inom Finlands Akademi. Se Forskningsgrupp för mer information.

SAMUTVECKLING

Våra partner är tysta aktörer, deras representativa organisationer, olika myndigheter, ministerier som ansvarar för att utarbeta lagar och alla som är intresserade av att delta i projektet. Målet är att gemensamt utveckla metoder för att bättre ta hänsyn till tysta aktörers status, välbefinnande och rättigheter vid utformningen av lagstiftning. Vi arrangerar workshoppar, Breaking the Silence-evenemang och andra gemensamma program. Vi behöver också våra partners hjälp för att utföra forskningen.

FINANSIERING 2020-2026

Forskningen finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi.

 

 

FORSKNINGSKONSORTIUM