SILE

LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSET HILJAISIIN TOIMIJOIHIN:

Riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin

Tietoa hankkeesta

SILE pyrkii edistämään vastuullista lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon hiljaisten toimijoiden aseman, hyvinvoinnin ja oikeudet (SILE tulee sanoista silent agents affected by legislation). Hiljaisilla tarkoitamme kaikkia, jotka ovat syrjässä itseään koskevien lakien valmistelusta.

 Suurin osa meistä kaikista on hiljaisia, koska harva osallistuu kuulemistilaisuuksiin tai kirjoittaa lausuntoja lakiluonnoksiin. SILE on kuitenkin kiinnostunut heistä, joiden elämään vaikutetaan laeilla erityisen voimallisesti ja joiden asema nostattaa herkästi ristiriitaisia jännitteitä: lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret, velka-, päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat, vangit ja ulkomaalaistaustaiset ei-kansalaiset. Yleensä muut puhuvat heistä tai heidän puolestaan. Yksi SILE:n erityisryhmä on lisäksi eläimet, joiden hyvinvointi ja oikeudet ovat nousseet viime vuosina vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kysymme:

=

1. Miten hiljaisten toimijoiden

asema, hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lakien valmistelussa: millaista tietoa arvostetaan, kuka edustaa hiljaisia toimijoita ja millaisella tiedolla, kuinka eri intressien väliset jännitteet ilmenevät ja kuinka niitä ratkotaan?

=

2. Miten laeilla säädetyt

tuen ja kontrollin muodot vaikuttavat hiljaisiin toimijoihin ja millaisten prosessien kautta vaikutukset muotoutuvat: aiheutuuko laista tarkoittamattomia haitallisia seurauksia ja jos aiheutuu, mistä se johtuu?

=

3. Kuinka algoritmista

tiedontuotantoa säännellään ja hyödynnetään lakien toimeenpanossa hiljaisiin toimijoihin liittyen?

=

4. Mikä on Covid 19 -pandemian

merkitys hiljaisia toimijoita koskevan lainsäädännön valmistelussa tai vaikutusten muotoutumisessa?

SILE kuvio

Aineistoina hyödynnämme lainvalmisteluun liittyviä ohjeistuksia ja asiakirjoja, haastatteluja ja työpajojen tuloksia. Kuulemme hiljaisia toimijoita, lakien toimeenpanijoita, muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä sekä lainvalmistelijoita, ja käymme dialogia kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. Perehdymme tutkimusalueita koskevaan tilastolliseen tietoon, ja keräämme aineistoa myös sivuillamme olevalla Kerro kokemuksistasi! -lomakkeella.  Yhdistämme tieteellistä tietoa, lakien toimeenpanoa ja vaikutuksia koskevaa hiljaista tietoa ja oikeudellista tietoa. Lisäksi luomme yhteistyökumppaneiden kanssa uutta tietoa ja uusia lainvalmisteluprosesseissa sovellettavia käytäntöjä vaikutusten arviointiin ja kuulemiseen.

Yhtenä tavoitteena on myös LAKITUTKAn kehittäminen. Kyseessä on avoin verkkosovellus, joka kokoaa yhteen kaiken julkisen lainvalmisteluaineiston kenelle tahansa kiinnostuneelle. Käytämme LAKITUTKAa tutkimuksen teon apuna ja lisäksi kehitämme sitä palvelemaan kaikkia lainvalmistelusta kiinnostuneita.

SILE on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen hanke, jossa työskentelee joukko yhteiskuntatieteilijöitä (sosiologia, sosiaalipolitiikka, politiikan tutkimus), oikeustieteilijöitä (oikeussosiologia, julkisoikeus) ja eläinten hyvinvointitutkijoita. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Kts. tarkemmin kohta Tutkimusryhmä.

Yhteiskehittäminen

Yhteistyökumppaneitamme ovat hiljaiset toimijat, heitä edustavat järjestöt, eri viranomaistahot, lakien valmistelusta vastaavat ministeriöt ja kaikki keitä kiinnostaa osallistua hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää yhdessä menetelmiä, joiden avulla hiljaisten toimijoiden asemaa, hyvinvointia ja oikeuksia on mahdollista ottaa lainvalmistelussa aiempaa paremmin huomioon. Järjestämme työpajoja, Murretaan hiljaisuus -tilaisuuksia ja muuta yhteistä ohjelmaa. Tarvitsemme kaikkien yhteistyökumppaneiden apua myös tutkimuksen tekemiseen.

Rahoittaja 2020-2026

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä

 

 

Toteuttajat