icke-medborgare

Detta arbetspaket, som leds av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, undersöker så kallade icke-medborgare. Icke-medborgare är personer utan finskt medborgarskap. Arbetspaketet undersöker deltagandet och främjandet av deltagandet för dessa människogrupper vid utformningen av lagstiftning. Med icke-medborgare menar vi till exempel papperslösa asylsökande, personer som beviljats internationellt skydd och andra personer som är sårbara på grund av finskt medborgarskap, vilkas dagliga liv präglas av ständig osäkerhet kring deras egen framtid. Icke-medborgare förenas av det faktum att de har en mer begränsad möjlighet att påverka sin egen ställning i samhället jämfört med resten av majoritetsbefolkningen. Situationen beror på de svagare sociala, politiska och ekonomiska rättigheterna jämfört med resten av befolkningen.

I detta arbetspaket undersöker vi utarbetandet av lagstiftning för icke-medborgare, deras medverkan och röst i utformningen av lagen och effekterna av lagändringar på icke-medborgare.

Vår undersökning fokuserar på:

  1. Lagändringar och lagstiftningsprocesser för icke-medborgare
  2. Särskilda inslag i utarbetandet av lagstiftning för icke-medborgare
  3. Främjandet av medverkan av icke-medborgare i utarbetandet av lagstiftning
  4. Effekter av lagändringar på icke-medborgare
  5. Rättslig och teknisk miljö för automatiskt beslut i asylfrågor
  6. Effekten av covid-19-pandemin på lagstiftning för icke-medborgare

Du kan läsa mer om forskningsfrågorna och metoderna för studien här. Som ett resultat av vårt arbete producerar vi forskningsbaserade lösningar och policyrekommendationer om hur man kan främja icke-medborgares medverkan i lagstiftningen.

Anne Alvesalo-Kuusi, professor i juridisk sociologi vid juridiska fakulteten vid Åbo universitet, ansvarar för detta avsnitt. Forskargruppen består av specialforskare Maija Helminen, forskarna Johanna Vanto och Susanna Lundell samt forskningsassistenterna Nea Peltoniemi, Minttu Kopperoinen och Emma Laaksonen från samma organisation. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.

Fångar

Detta arbetspaket, som leds av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, undersöker fångar.  Arbetspaketet undersöker deltagandet och främjandet av deltagandet för detta människogrupp vid utformningen av lagstiftning. Fångar har en mer begränsad möjlighet att påverka sin egen ställning i samhället jämfört med resten av majoritetsbefolkningen. Situationen beror på de begränsningar som fängelset ålägger.

I detta arbetspaket undersöker vi utarbetandet av lagstiftning för fångar, deras medverkan och röst i utformningen av lagen och effekterna av lagändringar på fångar.

Vår undersökning fokuserar på:

  1. Lagändringar och lagstiftningsprocesser för fångar
  2. Särskilda inslag i utarbetandet av lagstiftning för fångar
  3. Främjandet av medverkan av fångar i utarbetandet av lagstiftning
  4. Effekter av lagändringar på fångar
  5. Effekten av covid-19-pandemin på lagstiftning för fångar

Du kan läsa mer om forskningsfrågorna och metoderna för studien här. Som ett resultat av vårt arbete producerar vi forskningsbaserade lösningar och policyrekommendationer om hur man kan främja fångars medverkan i lagstiftningen.

Anne Alvesalo-Kuusi, professor i juridisk sociologi vid juridiska fakulteten vid Åbo universitet, ansvarar för detta avsnitt. Forskargruppen består av specialforskare Maija Helminen, forskarna Johanna Vanto och Susanna Lundell samt forskningsassistenterna Nea Peltoniemi, Minttu Kopperoinen och Emma Laaksonen från samma organisation. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.