Fångar och icke-medborgare

Detta arbetspaket, som leds av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, undersöker två grupper av människor: fångar och så kallade icke-medborgare. Icke-medborgare är personer utan finskt medborgarskap. Arbetspaketet undersöker deltagandet och främjandet av deltagandet för dessa människogrupper vid utformningen av lagstiftning. Med icke-medborgare menar vi till exempel papperslösa asylsökande, personer som beviljats internationellt skydd och andra personer som är sårbara på grund av finskt medborgarskap, vilkas dagliga liv präglas av ständig osäkerhet kring deras egen framtid. Både fångar och icke-medborgare förenas av det faktum att de har en mer begränsad möjlighet att påverka sin egen ställning i samhället jämfört med resten av majoritetsbefolkningen. När det gäller fångar beror denna situation på de begränsningar som fängelset ålägger och, i fallet av icke-medborgare, på de svagare sociala, politiska och ekonomiska rättigheterna jämfört med resten av befolkningen.

I detta arbetspaket undersöker vi utarbetandet av lagstiftning för fångar och icke-medborgare, deras medverkan och röst i utformningen av lagen och effekterna av lagändringar på fångar och icke-medborgare.

Vår undersökning fokuserar på:

  1. Lagändringar och lagstiftningsprocesser för icke-medborgare och fångar
  2. Särskilda inslag i utarbetandet av lagstiftning för icke-medborgare och fångar
  3. Främjandet av medverkan av icke-medborgare och fångar i utarbetandet av lagstiftning
  4. Effekter av lagändringar på icke-medborgare och fångar
  5. Rättslig och teknisk miljö för automatiskt beslut i asylfrågor
  6. Effekten av covid-19-pandemin på lagstiftning för icke-medborgare och fångar

Du kan läsa mer om forskningsfrågorna och metoderna för studien här. Som ett resultat av vårt arbete producerar vi forskningsbaserade lösningar och policyrekommendationer om hur man kan främja fångars och icke-medborgares medverkan i lagstiftningen.

Anne Alvesalo-Kuusi, professor i juridisk sociologi vid juridiska fakulteten vid Åbo universitet, ansvarar för detta avsnitt. Forskargruppen består av specialforskare Maija Helminen, forskarna Johanna Vanto och Susanna Lundell samt forskningsassistenterna Nea Peltoniemi, Minttu Kopperoinen och Emma Laaksonen från samma organisation. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.