Eläimet

Tässä osiossa tarkastelemme, kuinka eläimet huomioidaan lainsäädännössä ja sääntelypolitiikassa. Eri eläinlajit ja -yksilöt ovat poikkeuksellisen selkeästi ihmisen kontrollin alaisena, eivätkä voi osallistua itseään koskevien lakien muodostamiseen. Samalla yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskustelussa on yhä enemmän korostettu eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien huomioonottamista. Näin ollen eläimiin ja niiden hyvinvointiin vaikuttavatkin niin tieteellinen tutkimus, taloudelliset intressit kuin kansalaisyhteiskunnan toiminta. Tämä tekee niistä erityisen hiljaisen ryhmän, jonka aseman tarkastelu on keskeistä lainvalmistelun ja päätöksenteon kehittämisessä. Työpaketissa tarkastelemme, kuinka eläimen intressit ja oikeudet määrittyvät lainsäädännössä ja päätöksenteossa, ja kuka niitä määrittelee.

Työpaketissa keskitymme ensi vaiheessa tarkastelemaan käynnissä olevaa eläintensuojelulain (eläinten hyvinvointilain) kokonaisuudistusta. Jatkossa keskitymme erilaisten tapaustutkimusten kautta tarkastelemaan, minkälaisia konkreettisia vaikutuksia lainsäädännöllä ja sääntelyllä on. Lisäksi tulemme tarkastelemaan covid-19 pandemian vaikutuksia eläimiä koskevaan lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon.

Näiden tarkastelujen pohjalta kehitämme tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siihen, kuinka eläinten hyvinvointi ja oikeudet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon eläimiä koskevassa sääntelyssä.

Osiosta vastaavat professori Anna Valros ja dosentti Laura Hänninen Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluu lisäksi projektitutkija Tomi Lehtimäki Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.