­Ketkä ovat edustaneet eläinten näkökulmaa lainvalmistelussa 2000-luvulla? Keitä kuultiin tartuntatautilain muutoksia valmisteltaessa? Mikä hallitus on tehnyt eniten lapsia ja nuoria koskevia muutoksia? Turun yliopistossa kehitetyn Lakitutka-verkkosovelluksen avulla näihin ja moniin muihin lainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin voidaan löytää vastauksia helposti ja nopeasti.

Eduskunta hyväksyy joka vuosi satoja hallituksen esityksiä laiksi. Säädettyjen lakien taustalla on useita valmisteluvaiheita, joiden aikana tuotetaan valtava määrä asiakirjoja. Lakiehdotuksen taustaksi voidaan teettää raportteja, tutkimuksia tai selvityksiä. Lakitekstin ensimmäinen versio perusteluineen lähetetään lausuntokierrokselle. Eduskunnassa kansanedustajat keskustelevat lakiehdotuksista, ja nämä keskustelut dokumentoidaan täysistuntojen pöytäkirjoihin. Lainvalmistelun aikana syntyneet dokumentit ovat lähtökohtaisesti julkisia, ja niiden tulee olla kenen tahansa saatavilla.

Lainvalmisteluprosessin vaikeaselkoisuus, asiakirjojen hajanaisuus ja erityisesti niiden linkittäminen toisiinsa on ollut jo pitkään tunnettu ongelma. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa huomattiin erään tutkimuksen teon yhteydessä hyvin konkreettisesti, että lainvalmisteluun liittyvien asiakirjojen löytäminen ja tutkimusaineistoksi kerääminen on huomattavasti vaikeampaa kuin sen tulisi olla.

Asiakirjat olivat hajallaan eri tietokannoissa, eivätkä kaikki asiakirjat olleet sähköisesti saatavilla. Tietokantojen hakutoiminnot olivat hankalia käyttää, jos ei tiennyt melko tarkkaan, mitä asiakirjoja on etsimässä. Asiakirjojen haku osoittautui todella paljon aikaa vieväksi tehtäväksi jopa oikeustieteilijöille. Tuo havainto herätti kysymyksen siitä, miten asiakirjojen julkisuus todellisuudessa toteutuu, kun tietoa lainvalmistelussa tuotetuista asiakirjoista on niin vaikea löytää.

Lakitutka avuksi asiakirjojen jäljittämiseen

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijat, opiskelijat ja yliopiston it-suunnittelijat kehittivät ratkaisun ongelmaan Lakitutka-verkkosovelluksen avulla. Lakitutka kokoaa yhteen hakupalveluun lainvalmistelun aikana syntyvät julkiset asiakirjat koko valmisteluprosessin ajalta. Paitsi että Lakitutka helpottaa tutkimuksen tekemistä, Lakitutkaa on pyritty kehittämään myös siten, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä käsiksi arkeensa vaikuttavan lainsäädännön tausta-aineistoon. Lakitutkan avulla jokaisen on aiempaa helpompaa selvittää, mitkä tahot valmistelevat, puolustavat ja vastustavat itselle tärkeitä lakihankkeita. Lakitutka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi eri hallitusten toimintaa tiettyyn teemaan liittyen ja selvittää myös yksittäisten lakien sisältöä ja syntyhistoriaa.

Lakitutkalla voidaan tarkastella esimerkiksi niitä hallituksen esityksiä, jotka koskevat tartuntatauteja.  Alla olevassa kuviossa näkyy, kuinka monessa hallituksen esityksessä hakusana tartuntatau* esiintyy vuosina 1991–2021.

Kuva: Niiden hallitusten esitysten määrä, joissa esiintyy hakusana ”tartuntatau*” vuosina 1991-2021.

Kuten voidaan koronaviruspandemian vuoksi odottaakin, vuosina 2020–2021 on annettu paljon aiempaa enemmän sellaisia hallituksen esityksiä, joissa mainitaan tartuntataudit. Lakitutkan avulla voi myös selvittää, missä ministeriöissä aihepiiriin liittyvät esitykset on valmisteltu, ja mitkä hallitukset ovat antaneet eniten esityksiä.

Kuva: Vasemmalla hakusanan ”tartuntatau*” sisältävien hallituksen esitysten valmisteleva ministeriö. Oikealla hallitukset, jotka ovat antaneet nämä hallituksen esitykset. Marinin hallitus on antanut eniten tartuntatauteja koskevia hallituksen esityksiä.

Suurin osa tartuntatauteja koskevista hallituksen esityksistä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Hallituksista aktiivisin on koronaviruspandemian ajoittumisen vuoksi ollut Marinin hallitus. Seuraavaksi aktiivisin on ollut Sipilän hallitus, jonka hallituskaudella tehtiin viimeisin tartuntatautilain kokonaisuudistus.

Alla olevassa kuvassa on tarkastelun kohteena HE 245/2020 vp, jossa säädettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn turvaamisesta sekä palvelujen tarjoamiseen liittyvistä hygieniavaatimuksista koronaviruspandemian aikana.

Kuva: Yksittäiseen lakihankkeeseen liittyvät asiakirjat esitetään aikajanalla.

Yksittäisen lakihankkeen kulkua voi tarkastella aikajanalla, jolla näkyvät kaikki siihen liittyvät valmisteluasiakirjat. Aikajanan kautta on mahdollista avata asiakirjat luettavaksi yksi kerrallaan. Lakitutkasta on siis mahdollista lukea vaikkapa kaikki lakiehdotuksesta annetut lausunnot.

Lakitutka ja SILE

Lakitutkan tavoitteena on lisätä kiinnostusta lakien syntymekanismeihin ja tuoda lakien säätämiseen liittyvää tietoa yhä useamman saataville. Tarkoituksena on edistää lainsäädännön läpinäkyvyyttä, tuoda ilmi lainsäädäntöprosesseihin liittyvää vaikuttamista, tukea aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja parantaa jokaisen osallistumismahdollisuuksia.

SILE-hankkeessa kehitämme Lakitutkaa helppokäyttöisyyden ja tutkimustyökalujen kehittämisen näkökulmasta, sekä sellaisten asiakirjojen saatavuuden edistämiseksi, jotka eivät tällä hetkellä ole sähköisesti saatavilla. Jokaisen osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi kehitämme myös ominaisuuksia, joiden välityksellä voisi saada helpommin tietoa esimerkiksi siitä, mitä lakihankkeita on vireillä, ja mihin hankkeisiin liittyviä lausuntokierroksia on käynnissä. Lisäksi Lakitutkaa käytetään SILE-hankkeessa tutkimusaineiston keräämiseen.

Pääset tutustumaan Lakitutkaan ja sen ohjevideoihin täältä.

 

Oona Alitalo
projektitutkija
SILE-hankkeen ei-kansalaiset työpaketti
Turun yliopisto

Anne Alvesalo-Kuusi
professori, työpaketin johtaja
SILE-hankkeen ei-kansalaiset työpaketti
Turun yliopisto